Följ Friskolornas riksförbund

Taggar

förskola

grundskola

gymnasieskola

kvalitet

lika villkor

valfrihet

statistik

rapport

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Friskolornas riksförbund värnar öppenhet i fristående skolor. Den myndighetsutövning som utförs där ska kunna prövas. Likabehandlingsprincipen ska råda, men det innebär också att förutsättningarna måste vara likartade, vilket inte är fallet. Förbundet avstyrker förslaget och föreslår i stället en annan lösning.

Öppet brev om kompensation för höjd arbetsgivaravgift för unga

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga höjs och staten ska kompensera kommunerna för ökade kostnader. Anställda i fristående skolor är generellt sett yngre än de i kommunala skolor och drabbas hårdare när avgiften höjs. Friskolornas riksförbund skriver i ett öppet brev till landets kommuner att friskolorna måste kompenseras på samma sätt som de kommunala.

Yttrande över promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Förslagen medför stora förändringar för de fristående gymnasieskolorna avseende finansieringen av utbildningsgarantin, där ett betydande avsteg från likabehandlingsprincipen görs genom att kommunen får rätt att göra ett avdrag på elevpengen. Nyttan av förslagen står inte i proportion till de negativa följder förslagen medför, och med anledning av detta avstyrks förslagen i promemorian.

Checklista för kommunpolitiker

Checklista för kommunpolitiker

Dokument   •   2015-09-29 10:02 CEST

Skollagen anger att kommuner ska beräkna skolpengen lika för grundskolor oavsett om de är fristående eller kommunala. Vi vet att det skiljer stort hur man beräknar skolpengen i olika kommuner. Därför har vi tagit fram en checklista, framförallt avsedd för lokalpolitiker, för att säkerställa att beräkningarna i kommunen sker utifrån rätt underlag och att skolpengen är rättvist utformad.

Skolval, segregation och likvärdighet – vad säger forskningen?

Gabriel H Sahlgren har gått igenom de senaste årens forskning kring skolval, segregation och likvärdighet. Han konstaterar att inga negativa effekter på likvärdigheten har kunnat kopplas till skolvalet, och att resultaten kring effekter på segregation är oklara. En större andel elever i offentligt finansierade fristående skolor verkar minska betydelsen av familjebakgrund på en rad variabler.

Skolpeng på lika villkor - så har det gått och dit vill vi komma

De nya skolpengsreglerna som ska skapa lika villkor mellan kommunala och fristående förskolor och skolor har tillämpats i snart ett och ett halvt år. Friskolornas riksförbund har undersökt effekterna av förändringarna. Efter en genomgång av bland annat drygt 200 domar från landets förvaltningsrätter kan vi konstatera att regelverket idag inte är ett tillräckligt redskap för att skapa lika villkor.

Olika villkor vid ersättning för administrationskostnader

- effekter av de nya reglerna för att fördela skolpeng till fristående förskolor och skolor

Fakta om friskolor

Fakta om friskolor

Dokument   •   2010-09-13 16:22 CEST

Ett faktablad för dig som vill veta mer om friskolor. En fristående skola överlever endast om den kan vara så attraktiv att elever och föräldrar väljer den före en annan skola. Detta uppnår man bara genom att hålla en hög kvalitet i undervisningen och genom att vara en bra arbetsgivare som attraherar duktiga lärare. Ingen förälder vill välja en dålig skola åt sitt barn.

Öppna kvalitetsredovisningar i den svenska skolan

Friskolornas riksförbund vill ge elever och föräldrar en möjlighet att jämföra kvaliteten i landets skolor inför sitt skolval. ”Skapa öppna kvalitetsredovisningar”, uppmanar förbundets ordförande Kjell-Olof Feldt i det här brevet till samtliga ledamöter i riksdagens utbildningsutskott.