Följ Friskolornas riksförbund

Taggar

förskola

grundskola

gymnasieskola

kvalitet

lika villkor

valfrihet

statistik

rapport

Fakta om friskolor 2018

Fakta om friskolor 2018

Dokument   •   2018-10-15 14:35 CEST

Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller uppgifter om skolor och elever, personal, studieresultat och ekonomi.

Jobbhälsoindex Skola 2018

Jobbhälsoindex Skola 2018

Dokument   •   2018-06-07 08:43 CEST

Jobbhälsoindex för 2018 år visar att privat anställda i utbildningssektorn är mer nöjda med villkoren på arbetsplatsen än kommunalt anställda. Det gäller t ex den fysiska arbetsmiljön, möjligheten att få stöd vid hög arbetsbelastning och den högsta ledningens förmåga att leda verksamheten.

Om den snabba tillväxten av unga åldersklasser och framtida behov av friskoleplatser

Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå som vi inte har sett sedan början av 1900-talet. I en ny rapport från Friskolornas riksförbund analyseras utvecklingen av antalet barn och unga i åldern 0–19 år. Resultatet visar att ökningen av personer som är 0–19 år överstiger antalet 65+ 2017–2027.

Tid för lagliga bidragsbeslut

Tid för lagliga bidragsbeslut

Dokument   •   2018-01-18 10:00 CET

6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg skolpeng. Felet de gör är att de inte riktar pengbeslutet till den skola det rör, eller att de inte fattar beslut över huvud taget. Var fjärde kommun fattar också beslut om skolpeng för sent. Det visar en undersökning Friskolornas riksförbund gjort bland landets kommuner. 232 kommuner har svarat på alla frågor.

Skolvalssystem inom OECD

Skolvalssystem inom OECD

Dokument   •   2016-10-06 14:02 CEST

Av OECDs redovisning framgår bland annat att: I Sverige är det inte tillåtet att ta ut avgifter, det finns inga privatskolor. Till skillnad mot övriga länder finansieras både offentliga och privata skolalternativ till 100 procent av det allmänna. I Sverige begränsas inte skolvalet av religion, kön, ekonomi eller färdigheter. Alla behandlas lika genom ett skolpengssystem.

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Friskolornas riksförbund värnar öppenhet i fristående skolor. Den myndighetsutövning som utförs där ska kunna prövas. Likabehandlingsprincipen ska råda, men det innebär också att förutsättningarna måste vara likartade, vilket inte är fallet. Förbundet avstyrker förslaget och föreslår i stället en annan lösning.

Öppet brev om kompensation för höjd arbetsgivaravgift för unga

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga höjs och staten ska kompensera kommunerna för ökade kostnader. Anställda i fristående skolor är generellt sett yngre än de i kommunala skolor och drabbas hårdare när avgiften höjs. Friskolornas riksförbund skriver i ett öppet brev till landets kommuner att friskolorna måste kompenseras på samma sätt som de kommunala.

Yttrande över promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Förslagen medför stora förändringar för de fristående gymnasieskolorna avseende finansieringen av utbildningsgarantin, där ett betydande avsteg från likabehandlingsprincipen görs genom att kommunen får rätt att göra ett avdrag på elevpengen. Nyttan av förslagen står inte i proportion till de negativa följder förslagen medför, och med anledning av detta avstyrks förslagen i promemorian.

Skolpeng på lika villkor - så har det gått och dit vill vi komma

De nya skolpengsreglerna som ska skapa lika villkor mellan kommunala och fristående förskolor och skolor har tillämpats i snart ett och ett halvt år. Friskolornas riksförbund har undersökt effekterna av förändringarna. Efter en genomgång av bland annat drygt 200 domar från landets förvaltningsrätter kan vi konstatera att regelverket idag inte är ett tillräckligt redskap för att skapa lika villkor.

Friskolornas riksförbunds yttrande över förslag till riksprislista avseende 2010

Friskolornas riksförbund avstyrker Skolverkets förslag till riksprislista 2010. Förbundet anser att förslaget i många delar är ofärdigt och att Skolverket har en rad punkter att åtgärda innan de kan presentera en riskprislista som borgar för lika villkor och som överensstämmer med gällande lag och förordning.

Framställan om ett förenklat tillståndsförfarande inför en reformerad gymnasieskola 2011

Friskolornas riksförbund hemställer att regeringen snarast beslutar om förenklade regler för förnyade tillstånd för fristående skolor, både för de skolor som kommer att erbjuda program inom den föreslagna programstrukturen samt sådana skolor som behöver få tillstånd för utbildning som särskild variant och riksrekryterande utbildning.