Följ Friskolornas riksförbund

Taggar

förskola

grundskola

gymnasieskola

kvalitet

lika villkor

valfrihet

statistik

rapport

Fakta om friskolor

Fakta om friskolor

Dokument   •   2010-09-13 16:22 CEST

Ett faktablad för dig som vill veta mer om friskolor. En fristående skola överlever endast om den kan vara så attraktiv att elever och föräldrar väljer den före en annan skola. Detta uppnår man bara genom att hålla en hög kvalitet i undervisningen och genom att vara en bra arbetsgivare som attraherar duktiga lärare. Ingen förälder vill välja en dålig skola åt sitt barn.

Öppna kvalitetsredovisningar i den svenska skolan

Friskolornas riksförbund vill ge elever och föräldrar en möjlighet att jämföra kvaliteten i landets skolor inför sitt skolval. ”Skapa öppna kvalitetsredovisningar”, uppmanar förbundets ordförande Kjell-Olof Feldt i det här brevet till samtliga ledamöter i riksdagens utbildningsutskott.

Friskolornas riksförbunds yttrande över förslag till riksprislista avseende 2010

Friskolornas riksförbund avstyrker Skolverkets förslag till riksprislista 2010. Förbundet anser att förslaget i många delar är ofärdigt och att Skolverket har en rad punkter att åtgärda innan de kan presentera en riskprislista som borgar för lika villkor och som överensstämmer med gällande lag och förordning.

Etiska förhållningssätt för friskolor

Etiska förhållningssätt för friskolor

Dokument   •   2010-05-05 09:40 CEST

Med den ökade betydelse friskolorna har fått för den svenska skolan finner Friskolornas riksförbund det angeläget att friskolorna fortsätter att ligga i framkant av skolutvecklingen i Sverige. Vi vill aktivt främja kvalitet och en medveten etisk hållning till skolansvaret, oavsett huvudman. Från den grunden har dessa riktlinjer för vad som bör prägla våra skolor arbetats fram.

Framställan om ett förenklat tillståndsförfarande inför en reformerad gymnasieskola 2011

Friskolornas riksförbund hemställer att regeringen snarast beslutar om förenklade regler för förnyade tillstånd för fristående skolor, både för de skolor som kommer att erbjuda program inom den föreslagna programstrukturen samt sådana skolor som behöver få tillstånd för utbildning som särskild variant och riksrekryterande utbildning.

Friskolornas riksförbunds förslag till ramverk för en ny modern process för tillstånd som skolhuvudman samt skoletablering.

Friskolornas riksförbund anser det mycket viktigt att alla friskolehuvudmän är seriösa, har den kompetens som krävs som ansvarig för skolverksamhet och också på ett tydligt sätt kan visa detta utåt. Detta kan uppnås genom ett separat auktorisationsförfarande utan direkt koppling till någon specifik etablering.

Kommuner - Inspireras!

Kommuner - Inspireras!

Dokument   •   2009-03-05 16:51 CET

Replik på ledare i DN 5 mars: I Johannes Åmans ledare i DN 5 mars antyds att en kommunal huvudman alltid – uppenbarligen genom någon typ av naturlag – har 15 % högre kostnader än en fristående skolhuvudman. Detta skulle då vara ett skäl att ge en elev som väljer en fristående skola en lägre skolpeng.

Remissvar över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Friskolornas Riksförbund har i samråd under utredningens gång getts möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på de förslag utredningen arbetat med.

Remissvar Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (Ds 2008:56)

Friskolornas riksförbunds yttrande över departementspromemorian Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (Ds 2008:56)

Remissvar Fler nationella ämnesprov

Remissvar Fler nationella ämnesprov

Dokument   •   2008-09-17 16:09 CEST

Friskolornas Riksförbunds yttrande över departementspromemorian Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m m /(U2008/4707/S)

Remissvar riksrekryterande spetsutbildning

Remissvar riksrekryterande spetsutbildning

Dokument   •   2008-09-03 16:18 CEST

Friskolornas Riksförbunds yttrande över promemorian Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.

Remissvar Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola

Friskolornas Riksförbunds yttrande över betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27).

Friskolor positivt för skolväsendet

Friskolor positivt för skolväsendet

Dokument   •   2008-08-29 14:42 CEST

Konkurrens gynnar kvaliteten i hela skolväsendet, skolsegregationen beror främst på boendesegregationen och det finns inget tydligt samband mellan kommunens elevkostnader och fler friskolor. Det är huvudsakliga slutsatser i den nyligen utgivna forskningsantologin Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet.

Remissvar skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas

Friskolornas Riksförbunds yttrande över betänkandet Skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas (SOU 2007:34).

Remissvar statsbidrag läsa, skriva, räkna

Remissvar statsbidrag läsa, skriva, räkna

Dokument   •   2008-06-24 16:10 CEST

Friskolornas Riksförbunds yttrande över förslag till förordning om statsbidrag för kostnader för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, m.m.

Remissvar förändringar i förordningen friskolor

Friskolornas Riksförbunds yttrande över förslag till förändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor, departementets dnr U2008/204/S.

Remissvar en ny betygskala

Remissvar en ny betygskala

Dokument   •   2008-05-13 13:41 CEST

Friskolornas Riksförbunds yttrande över departementspromemorian En ny betygsskala (Ds 2008:13)

Remissvar Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8)

Friskolornas Riksförbund har i egenskap av remissinstans bjudits in att komma med synpunkter på delbetänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8).

Gemensam skrivelse till Utbildningsdepartementet

Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund vill inledningsvis understryka att vi är positiva till den satsning som regeringen gör på kompetensutveckling för lärare, även om vi hade önskat att satsningen även skulle ha omfattat förskollärare och fritidspedagoger.

Remissvar allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram

Friskolornas Riksförbunds synpunkter på arbetsmaterialet ”Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram”, dnr 2008:00225.