Etableringsstopp för konfessionella skolor strider mot internationell rätt

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 11:14 CEST

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt utredningens förslag om att införa ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning, samt de alternativ till etableringsstopp som framförs. Även utredaren konstaterar att förslagen inte har något tydligt stöd i de EU-konventioner som Sverige anslutit sig till. Det handlar om rättigheter som också fastslagits i tillämpningen av Europarådets konvention för de mänskliga rättigheterna. Det är uppenbart att förslagen begränsar rätten till näringsfrihet och strider mot EU-rättsliga principer och Europarådets MR-domstolspraxis samt andra internationella åtaganden såsom tex religionsfrihet. Även Sveriges ärkebiskop har kritiserat förslaget utifrån dessa utgångspunkter.

-Vår förhoppning är att riksdagens majoritet inser att det är orimligt att införa bestämmelser med så omfattande konsekvenser, utan att stöd finns i de internationella åtaganden som Sverige förbundit sig att följa, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund. Dessutom strider förslaget mot proportionalitetsprincipen.

Kvalitet i svensk skola är en betydligt större fråga som berör alla skolhuvudmän, inte bara konfessionella skolor. Det finns idag huvudmän, offentliga såväl som fristående, som driver verksamhet utan konfessionell inriktning, men där problem ändå uppstår utifrån huvudmännens sätt att bedriva skola. Sådana problem löses alltså inte med ett etableringsstopp, inte heller med en huvudmannaförsäkran eller demokrativillkor.

-Om en skola inte uppfyller de krav på verksamheten som skolförfattningarna anger, måste detta lösas genom en stark och skicklig skolinspektion som kan vidta nödvändiga sanktioner, oavsett vilket av kraven verksamheten strider emot, understryker Ulla Hamilton.

Förbundet tillstyrker bl a att gränsdragningen mellan utbildning och undervisning tydliggörs, att begreppet konfession får en tydligare definition samt att Skolinspektionen ska ta över godkännandeprövning och tillstånd för fristående förskolor och skolor. Läs hela remissyttrandet här.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg, presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

​Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt utredningens förslag om att införa ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning, samt de alternativ till etableringsstopp som framförs. Det är uppenbart att förslagen begränsar rätten till näringsfrihet och strider mot EU-rättsliga principer och Europarådets MR-domstolspraxis samt andra internationella åtaganden såsom tex religionsfrihet.

Läs vidare »

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 11:53 CEST

​Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 28 april. Det blev även omval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmsskolan. Styrelsen fick två nya ledamöter: Tomas Harrysson, Virestads friskola ek för och Anna Sörelius Nordenborg, Internationella Engelska Skolan.

Skolan och likvärdigheten behöver inte fler myndigheter

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 11:03 CEST

- Att i ett läge där svenska skolresultat äntligen är på väg uppåt föreslå en omfattande omorganisation av svensk skola är fel resursanvändning, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund om den statliga utredningen som i dag överlämnades till regeringen.

Utredarens uppdrag var att lämna förslag för att förbättra likvärdigheten i den svenska skolan. Utredningen skulle analysera hur finansieringen tar hänsyn till elevers behov, skolors förutsättningar för en likvärdig utbildning och om resursskillnader påverkar kunskapsresultaten. Om det visar sig att resursskillnaderna behöver minska för att förbättra kunskapsresultaten så ska åtgärder föreslås.

- Utredaren konstaterar, trots omfattande analyser, att det inte går att visa på ett tydligt samband mellan resursskillnader och kunskapsresultat. Trots detta presenteras en rad genomgripande förslag varav flera slår mot friskolor, konstaterar Ulla Hamilton.

Ett sådant är förslaget att ge kommuner rätt att göra avdrag på skolpengen för friskolor, för en påstådd skolpliktskostnad. Även här är Ulla Hamilton kritisk.

- Alliansregeringen förtydligade 2010 hur skolpengen ska beräknas. Kommunens myndighetskostnad ingår inte i beräkningsunderlaget för skolpengen. Utredningens förslag innebär att elever som väljer en friskola ska straffas genom att få en lägre skolpeng. Det är ett grundskott mot likvärdigheten. Dessutom är det ett brott mot lika villkorsprincipen för huvudmännen. Om 10 procent av skolpengen skulle tas bort för friskolor går ekvationen inte ihop. Det skulle kunna leda till att 400 000 elever blir av med sina skolplatser.

Hon fortsätter med att även kritisera en av de bärande delarna i utredningen, en ny regional myndighetsstruktur för skolan.

- Att bygga upp ”skollandsting” runt om i landet är fel användning av resurser. Skolkolosser med mängder av olika uppdrag för skolbyråkrater skulle öka byråkratin, administrationen och kostnaderna. Detta utan en given positiv effekt på undervisningens kvalitet i klassrummet, säger Ulla Hamilton.

Utredaren vill också ta bort kömöjligheten samt öppna för lottning och mer politisk styrning av antagningen till skolor.

- Lotten och anonyma tjänstemän ska inte ta makten från föräldrar och elever. Vi vänder oss mot en syn på likvärdighet som blir synonymt med en likartad elevsammansättning. Kravet på en allsidig social sammansättning kritiserades av Skolkommissionen (SOU 2017:35) i deras remissyttrande över utredningen. Kritiken är berättigad. Det är en helt oförutsägbar urvalsgrund då innebörden kommer att skilja sig från skola till skola.

-Vi hade stora förhoppningar. Det här var en utredning som skulle öka förutsättningarna för att klara det kompensatoriska uppdraget (likvärdigheten), höja kvaliteten och därmed bidra till att fler unga lämnar skolan med goda förutsättningar för vuxenlivet. Tyvärr tvingas vi nu konstatera att det blev minst ett dussin nya skolmyndigheter och individperspektivet lyser med sin frånvaro. Det blev knappt en tummetott för eleven i klassrummet, men en boxhandske mot friskolorna avslutar Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg, presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Att i ett läge där svenska skolresultat äntligen är på väg uppåt föreslå en omfattande omorganisation av svensk skola är både ogenomtänkt och farligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund om den statliga utredningen som i dag överlämnades till regeringen.

Läs vidare »

Viktigt med samverkan för barnens och elevernas bästa

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 10:15 CEST

Sverige har valt att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta att bedriva omsorg och undervisning trots coronakrisen. Kommuner och enskilda huvudmän tar givetvis ansvar för att verksamheterna ska fungera så bra som möjligt i detta speciella läge. Därför vänder vi oss nu - Friskolornas riksförbund, SKR och Idéburna skolor - gemensamt till våra medlemmar med en rekommendation om samarbete och samförstånd.

- Som alltid måste elevens bästa vara vårt fokus. Vår förhoppning är att skol- och förskolestängningar undviks, men smittskyddet är överordnat. Tack vare detta gemensamma initiativ kan arbetet med att förbereda inför ett eventuellt regeringsbeslut om stängning inledas redan nu runt om i landet. Det gäller att ha en beredskap, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Den gemensamma rekommendationen innebär i korthet:

  • Förbered tillsammans avtal om vad som gäller om regeringen skulle fatta beslut om att stänga skola och/eller förskola.
  • Utgå från barns och elevers bästa så att de som ska erbjudas omsorg även vid en stängning slipper att behöva byta fysisk miljö, kamrater och personal från en dag till en annan.
  • Fortsätt som hemkommun att betala bidrag till enskilda huvudmän som vanligt men inget ytterligare för den omsorg som de bedriver för vissa barn och elever vid en stängning. 

Läs rekommendationen i sin helhet här.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg, presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Sverige har valt att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta att bedriva omsorg och undervisning trots coronakrisen. Kommuner och enskilda huvudmän tar givetvis ansvar för att verksamheterna ska fungera så bra som möjligt i detta speciella läge. Vi - Friskolornas riksförbund, SKR och Idéburna skolor - vänder oss gemensamt till våra medlemmar med en rekommendation om samarbete och samförstånd.

Läs vidare »

Klarar Sverige skolbristen?

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 11:57 CET

Antalet barn och ungdomar växer och skolbristen är redan ett faktum i framförallt landets tillväxtkommuner. Sveriges friskolor vill växa och kan ta mycket av de investeringskostnader som kommuner annars själva måste lösa.

För att friskolor ska kunna starta eller utökas krävs tillstånd från Skolinspektionen. Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas ökade behov av skolor? 

Detta diskuterades vid ett seminarium 5 mars då även en granskning av hur Skolinspektionens tillståndsprövningar presenterades. Robin Nilsen jur. stud. har skrivit en rapport som tydligt visar att dagens regelverk gör att det är näst intill omöjligt att planera så att en friskola finns på plats i ett nybyggt område när inflyttningen sker. Skolinspektionens bedömning av elevprognoserna baseras på dagens läge och inte på det faktum att det är ett växande bostadsområde där många potentiella elever inte ens är bosatta i dagens läge. 

 - Det här visar på att Skolinspektionen behöver beakta befolkningstillväxten i sina bedömningar av ansökan. Särskilt när kommunerna säger att de vill att friskolorna ska etablera sig.

Läs hela rapporten "Klarar Sverige skolbristen?" och hör intervjuer med representanter från Skolinspektionen och friskolor på vår hemsida.

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

​Antalet barn och ungdomar växer och skolbristen är redan ett faktum i framförallt landets tillväxtkommuner. Sveriges friskolor vill växa och kan ta mycket av de investeringskostnader som kommuner annars själva måste lösa. Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas ökade behov av skolor?

Läs vidare »

Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Läs nya Fakta om friskolor

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2019 15:00 CET

I statistiksammanställningen Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt drygt 16 000 förskolor och skolor. Närmare 376 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är var femte av drygt 1,9 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor.

Friskolornas riksförbund välkomnar PISA-resultaten

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 10:17 CET

​Det är glädjande att PISA visar på ett fortsatt trendbrott mot förbättrad resultatutveckling i svensk skola. Men det är fortfarande ett problem att nästan var 5:e elev inte har ett godkänt resultat. Vi har dessutom en utmaning i elever med utländsk bakgrund.

Framtidskompassens förskolor i Vellinge får kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 10:00 CET

- Stort grattis till Framtidskompassens förskolor till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019. Glädjande nog är det ofta friskolehuvudmän som fått denna utmärkelse genom åren. För Framtidskompassen är det andra gången, tidigare har de fått för sina grundskolor. Bättre Skola är en kvalitetsutmärkelse som gör det möjligt för skolor att lära av varandra om hur ett systematiskt kvalitetsarbete lägger grund för goda resultat, menar Ulla Hamilton vd Friskolornas riksförbund.

Juryns motivering framhåller Framtidskompassens förskolors satsning på långsiktig verksamhetsutveckling med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att ständiga förbättringar är en del av vardagen bygger på att verksamheten har en kultur med engagerade ledare, tydliga rutiner samt en vision och värdegrund som är väl förankrad hos medarbetarna.

- Det är roligt att få lyfta fram positiva friskoleexempel på skolområdet. Framtidskompassens perspektiv är inte bara förskoletiden utan ett långsiktigt perspektiv som baseras på insikten om att de lägger grunden för ett livslångt lärande, med en tydlig värdegrund och kvalitet i fokus, avslutar Ulla Hamilton.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Läs vidare »

Pedagogisk personal i fristående verksamheter i 90 procent av Sveriges kommuner

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 13:46 CEST

Friskolornas riksförbund presenterar ”Kommunkartan” för 2019 med bl a ny och unik statistik, beställd från SCB, över hur stort antal och hur stor andel av den pedagogiska personalen i kommunerna som återfinns inom fristående verksamheter. I Täby kommun, som toppar listan, arbetar 45 % av den pedagogiska personalen för en privat driven verksamhet. 

Endast i 10%  31 st, av landets kommuner finns all pedagogisk personal i offentligt driven verksamhet. Anställda i friskolor, med pedagogisk utbildning, utgör ca 55 000 av totalt 327 000 personer i hela landet. Det handlar om pedagogisk personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och det som kallas övriga skolformer.

- Statistiken visar att fristående verksamheter finns i nästan hela landet och vilken betydelse de fristående förskolorna och skolorna har för barn- och ungdomsutbildningen ute i landet. Skolsverige skulle inte klara sig utan friskolorna, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Kommunkartan beskriver även andel elever inom olika skolformer för att visa hur viktig den fristående skolverksamheten är för just din kommun. Du hittar kommunkartan här: http://www.skolvalet.nu/kommunkarta/

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg, presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

I 31 st av landets kommuner, dvs endast 10 procent, är all pedagogisk personal anställd i offentligt driven verksamhet. Den pedagogiska personalen inom privat sektor utgör ca 55 000 av totalt 327 000 personer i hela landet. Friskolornas riksförbund presenterar idag ”Kommunkartan” för 2019 där du kan se hur viktiga friskolorna är i varje kommun.

Läs vidare »

Friskolor är inga myndigheter - det finns enklare sätt för öppenhet än offentlighetsprincipen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 09:17 CEST

Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag”.

Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre fristående verksamheter kommer att drabbas mycket hårt av en administrativ pålaga som tar tid och resurser från huvuduppdraget; undervisningen, så innebär det ett brott mot proportionalitetsprincipen.

Utredningen bortser från skillnaderna mellan en kommunal huvudman och en fristående skola. En kommun är en myndighet och arbetar under offentlighetsprincipen utifrån kraven på allmänhetens rätt till konstitutionell kontroll.

En annan lösning än att införa handlingsoffentlighet i fristående skolor vore att ange i tex skollagen vilka dokument och uppgifter, utöver de som redan idag är offentliga, som bör vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Detta skulle vara betydligt mindre kostsamt och undviker de administrativa krav som en offentlighetsprincip innebär, samtidigt som det uppfyller det behov av insyn som uppenbarligen inte anses tillfredsställas idag.

Förbundet och medlemmarna är inte emot öppenhet, men däremot önskar vi inte införa ett dyrt administrativt system som tar tid och resurser från undervisningen. 

Läs mer här.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Det finns enklare sätt att få insyn i friskolor än offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag” och konstaterat att utredningens förslag innebär att tid kommer läggas på administration istället för undervisning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • inmpfonu@flhriznskuvolrla.lvsepa
  • 0722-22 78 04 / 08 - 762 78 04

Om Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Adress

  • Friskolornas riksförbund
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida