Friskolor är inga myndigheter - det finns enklare sätt för öppenhet än offentlighetsprincipen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 09:17 CEST

Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag”.

Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre fristående verksamheter kommer att drabbas mycket hårt av en administrativ pålaga som tar tid och resurser från huvuduppdraget; undervisningen, så innebär det ett brott mot proportionalitetsprincipen.

Utredningen bortser från skillnaderna mellan en kommunal huvudman och en fristående skola. En kommun är en myndighet och arbetar under offentlighetsprincipen utifrån kraven på allmänhetens rätt till konstitutionell kontroll.

En annan lösning än att införa handlingsoffentlighet i fristående skolor vore att ange i tex skollagen vilka dokument och uppgifter, utöver de som redan idag är offentliga, som bör vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Detta skulle vara betydligt mindre kostsamt och undviker de administrativa krav som en offentlighetsprincip innebär, samtidigt som det uppfyller det behov av insyn som uppenbarligen inte anses tillfredsställas idag.

Förbundet och medlemmarna är inte emot öppenhet, men däremot önskar vi inte införa ett dyrt administrativt system som tar tid och resurser från undervisningen. 

Läs mer här.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Det finns enklare sätt att få insyn i friskolor än offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag” och konstaterat att utredningens förslag innebär att tid kommer läggas på administration istället för undervisning.

Läs vidare »

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 13:58 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 25 april. Det blev nyval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmsskolan.

Styrelsen fick två nya ledamöter:

Anita Westerberg är grundare av samt VD för Hudikskolan och Hudikgymnasiet. Skolorna startades med visionen att bli ”världens bästa skola” och har mottagit kvalitetsutmärkelsen ”Bättre skola” och ”Svensk kvalitet”.

Per Egon Johansson grundare samt VD för Raoul Wallenbergskolan. Raoul Wallenbergskolans vision är ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige".

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse vald vid årsmötet 25 april:

Ordförande:
Lars Leijonborg (omval)

Vice ordförande:
Marie Pilfalk, Broholmsskolan (omval i styrelsen, nyval som v ordf)

Ledamöter:
Bo Nyberg, Källskolan (omval)
Magnus Selberg, Nya Läroverket (omval)
Marita Andersson, Inspira (omval)
Sara Karlin, Atvexa (omval)
Fredrik Lindgren, Kunskapsskolan (omval)
Oscar Lundin, Verksamhetskraft (omval)
Lisa Oldmark, AcadeMedia (omval)
Malin Johansson, Fridaskolorna (omval)
Anita Westerberg, Hudikskolan & Hudikgymnasiet (nyval)
Per Egon Johansson, Raoul Wallenbergskolan (nyval)

Kontakt:
Ylva Skoogberg, kommunikatör, tfn 072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 25 april. Det blev nyval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmsskolan. Anita Westerberg, grundare och vd för Hudikskolan & Hudikgymnasiet och Per Egon Johansson, grundare och vd för Raoul Wallenbergskolan valdes in som nya ledamöter.

Läs vidare »

​Friskolor presterar bäst

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 11:06 CET

Friskolor är tydligt överrepresenterade bland de skolor som presterar bäst när elevernas bakgrundsfaktorer vägs in i resultaten. Det visar årets sammanställning av Skolverkets SALSA-statistik*över skolornas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 (betyg) som Friskolornas riksförbund gjort. Åtta av de tio bäst presterande skolorna är friskolor.

- Att skolor där eleverna har liknande förutsättningar når olika resultat visar att det är något annat än elevernas bakgrund som har betydelse för hur de lyckas i skolan. Finns det brister i undervisningen eller ledarskapet så går det att göra något åt det, och det måsta man göra, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Rapporten som publiceras idag innehåller de bäst och sämst presterande skolornas resultat från 2011 till 2018. Att friskolor visar bäst resultat är en trend som står sig från tidigare år.

- Vår rapport visar att effekterna av skolors insatser skiljer sig åt. Insatser som inte ger positivt resultat måste upphöra, medan skolor som når hög positiv effekt av sina insatser måste uppmärksammas och inspirera andra. Men tyvärr handlar den politiska debatten för lite om att det finns stora skillnader i hur effektivt skolor leds och vad man behöver göra åt det, säger Ulla Hamilton.

Skillnader i kvalitet

Att det finns kvalitetsskillnader mellan skolor är något som Skolinspektionen bekräftar. I årsrapporten för 2018 skriver myndigheten att ”skolors kvalitet /…/ skiljer sig åt på ett betydande sätt”. Brister i kvalitet härrörs till saker som ”huvudmäns kapacitet och förmåga till strategiskt ansvarstagande” och ”otillräcklig styrning på skolenhetsnivå och i flertalet fall även på huvudmannanivå”.

- Att även Skolinspektionen, med den insyn de har i skolors verksamhet, så tydligt betonar skillnader i kvalitet mellan skolor hoppas jag ger kvalitetsfrågan större utrymme i debatten, säger Ulla Hamilton.

Ladda ner

Ladda ner rapporten här.

Obs! Listorna i rapporten innehåller så kallade resursskolor som specialiserat sig på elever med omfattande stödbehov och den typen av förutsättningar tar inte SALSA hänsyn till.

*SALSA är en statistisk modell som tar hänsyn till föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever och fördelningen pojkar/flickor i skolorna.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolor är överrepresenterade bland de skolor som presterar bäst när elevernas bakgrundsfaktorer vägs in i resultaten. Det visar årets sammanställning av Skolverkets SALSA-statistik över skolornas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 (betyg) som Friskolornas riksförbund gjort. Åtta av de tio bäst presterande skolorna är friskolor.

Läs vidare »

​Samlad statistik om friskolor

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 14:35 CEST

I statistiksammanställningen Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt drygt 16 000 förskolor och skolor. De flesta aktörer i branschen är små, 9 av 10 driver bara en enhet. Mindre än 1 procent av alla aktörer driver 10 eller fler enheter.

Bjud in friskolorna, vi vill vara med och utveckla välfärden

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 11:00 CEST

Igår meddelade civilministern och gymnasieministern att de vill ha ett stopp för friskolor som är aktiebolag, i väntan på ett nytt förslag som begränsar friskolornas rörelsemarginaler.

Men idag beskriver deras kollega, finansminister Magdalena Andersson, att det finns ett enormt behov av bland annat nya förskolor och skolor med anledning av den demografiska utvecklingen.

- Det naturliga hade varit att i stället för att stoppa friskolor som är aktiebolag från att växa, bjuda in välfärdsföretagen till samtal om hur vi gemensamt löser den enorma utmaningen som välfärden står inför. Nu läggs hela bördan för utbyggnaden inom för-, grund- och gymnasieskolan på kommunerna. Det behöver inte vara så, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

- Det är sorgligt att Socialdemokraterna blåser till konflikt på ett sätt som riskerar att påverka utvecklingen inom välfärdsområdet och att försämra tillgången till bra förskolor och skolor. Frågan är vad partikollegorna ute i kommunerna tycker om gårdagens utspel, inte minst i de 17 kommuner som har över 100 000 invånare och där 60 procent av Sveriges befolkningsökning i gruppen 0-19 år beräknas ske till 2025.

- Våra medlemmar är bereda att hjälpa till i arbetet med att utveckla välfärden, säger Ulla Hamilton.

Länkar:

Rapport: Den snabba tillväxten av unga åldersklasser och framtida behov av friskoleplatser (Pdf)

Videointervju med rapportförfattare Peter Stein

Filmat seminarium om den demografiska utvecklingen där Peter Stein och SKL presenterar prognoser

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Ena dagen vill (S) att friskolor stoppas. Nästa dag presetaras det stora behovet av skolplatser som Sverige står inför. - Det naturliga hade varit att i stället för att stoppa friskolor som är aktiebolag från att växa, bjuda in välfärdsföretagen till samtal om hur vi gemensamt löser den enorma utmaningen som välfärden står inför, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Läs vidare »

Friskolornas riksförbunds kommentar till Socialdemokraternas utspel om friskolor och valfrihet i skolan

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:36 CEST

Idag kom Socialdemokraterna med nya besked om sin skolpolitik. Alla förslag riktade udden mot friskolor och möjligheten att välja skola.

- Det är cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Det kommer återkommande rapporter om stora brister när det gäller ordning och reda, kunskapsuppföljning, bristande resultat och ledarskap i kommunala skolor, med det blundar Socialdemokraterna för. Individens behov och önskemål saknas helt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Det fria skolvalet har starkt stöd och friskolor och skolval är en motvikt mot boendesegregation och dåligt fungerande kommunala skolor. Friskolorna är också nödvändiga för att klara kommande behov av skolplatser.

- Många Socialdemokratiska kommunpolitiker blir nog oroliga av det här utspelet som skulle innebära att friskolor inte kan bira till att avlasta kommunerna med att erbjuda bra skolor. De kommande åren växer gruppen 0-till-19-åringar med 390000. Om dessa förslag blir verklighet så får kommunerna ta hela den investeringskostnaden själva. Dagens utspel är orimligt och verklighetsfrämmande mot bakgrund av denna enorma utmaning som finns på välfärdsområdet, säger Ulla Hamilton.

- Valfrihet är en motvikt till närhetsprincipen som ensamt är det absolut största orsaken till segregerade skolor. Utan valfrihet slår boendesegrationen igenom fullständigt i skolorna och eleverna blir fast i sina bostadsområden. Därför borde alla kommuner ha ett obligatoriskt skolval.

Lärare i friskolor trivs bättre

Årets Jobbhälsoindex visar att lärare i friskolor är mer positiva till villkoren på deras arbetsplatser.

- Friskollärare hinner med arbetet bättre, är mer nöjda med högsta ledningen och de är också mer stolta över att berätta var de jobbar. Det finns helt enkelt inget samband mellan lönsamhet och dålig kvalitet i skolor, som ministrarna påstår. Forskare vid bl a IFN har visat att det tvärtom finns ett samband mellan just vinst och kvalitet, säger Ulla Hamilton.

Flera av de förslag som Socialdemokraterna lämnar idag har redan utretts och avfärdats av antingen utredaren själv eller av riksdagen. Så är det med förslaget om gemensam antagning och förslaget om vinstbegränsning.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

- Cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Individens behov och önskemål saknas helt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Läs vidare »

Privat anställda lärare mer stolta och nöjda än kommunala

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 08:43 CEST

Jobbhälsoindex för 2018 visar att anställda i friskolor är mer nöjda med villkoren på deras arbetsplats än kommunalt anställda. Det gäller t ex den fysiska arbetsmiljön, möjligheten att få stöd vid hög arbetsbelastning och den högsta ledningens förmåga att leda verksamheten. När gruppen lärare särredovisas ur hela personalgruppen blir skillnaden mellan privat och kommunalt anställda ännu större.

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 16:34 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 19 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved, verksamhetschef för Älghults friskola.

Styrelsen fick två nya ledamöter.

Malin Johansson är utbildad civilingenjör i maskinteknik, skolledare och verksamhetsutvecklare inom Fridakoncernen sedan 2003 och sedan 2014 vd och koncernchef.

Annette Brodin Rampe är ny vd för Internationella Engelska Skolan. Annette har magisterexamen i industriell kemi, lång erfarenhet från kommunikationsbranschen och är bland annat styrelseordförande i Stillfront Group.

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse vald vid årsmötet 19 april:

Ordförande:

Lars Leijonborg (omval)

Vice ordförande:

Ulrica Bennesved, verksamhetschef Älghults friskola (omval)

Ledamöter:

Marita Andersson, vd Inspira förskolor & skolor (omval)

Annette Brodin Rampe, vd Int. Engelska Skolan (nyval)

Malin Johansson, vd och koncernchef Fridaskolorna (nyval)

Sara Karlin, styrelseordförande Atvexa (omval)

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan (omval)

Oscar Lundin, Verksamhetskraft (omval)

Bo Nyberg, rektor Källskolan (omval)

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia (omval)

Marie Pilfalk, verksamhetschef Broholmsskolan, (omval)

Magnus Selberg, vd Nya Läroverket, (omval)

Kontakt:

Magnus Johansson, kommunikatör, tfn 072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 19 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved, verksamhetschef för Älghults friskola. Annette Brodin Rampe, vd för Internationella Engelska Skolan och Malin Johansson, vd för Fridaskolorna valdes in som nya ledamöter.

Läs vidare »

​Pressinbjudan - Årsmöteskonferens med Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 16:56 CEST

I morgon, torsdagen den 19 april, arrangerar Friskolornas riksförbund årsmöteskonferens på Radisson Blu Royal Viking. Medverkar gör bl a Ulf Kristersson, partiordförande för Moderaterna. Då presenteras också rapporten Obligatoriskt skolval som visar vilka faktorer som är viktiga vid skolvalet i de kommuner som har obligatoriskt skolval.

​Friskolerektor är årets skolledare

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 11:42 CET

Hans Jakobsson, rektor på fristående ABB Industrigymnasium fick idag Stora Skolledarpriset. Bakom priset står Skolledarförbundet.

Hans Jakobsson får priset med följande motivering:

”…en skolledare med extraordinärt stark drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet såväl vad avser kunskapsresultat som trivsel och engagemang hos elever och personal. Under hans tydliga ledning har verksamheten lyckats bryta begränsande mönster och skapat en kultur präglad av delaktighet, respekt och framtidstro där eleverna når synnerligen goda resultat. Genom ett omfattande samarbete med externa partners har han också gjort sin skola till ett nav för utvecklingen i regionen.”

I juryn för priset ingår Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Friskolornas riksförbund, Studentlitteratur, Sveriges Elevkårer samt Sveriges Elevråd, Svea, och Sveriges Skolledarförbund.

- Stort grattis till vår medlem! Det är oerhört viktigt att uppmärksamma personerna som leder bra verksamheter och hur de arbetar. Det är människorna i skolorna som är avgörande. Genom att lyfta fram och sprida goda exempel kan flera skolor bli så här bra skolor, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och representant i juryn för Stora Skolledarpriset.

Skolledarnas pressrelease

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Hans Jakobsson, rektor på fristående ABB Industrigymnasium fick idag Stora Skolledarpriset. Hans får priset bland anant för sin extraordinärt starka drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • inctfont@fgarifwskvpolgla.ywsepe
  • 0722-22 78 04 / 08 - 762 78 04

Om Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Adress

  • Friskolornas riksförbund
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida